Norske Lakseelver

Norske Lakseelver representerer fiskerettshavere og elveeierlag i over 90 lakseførende vassdrag. Millimeterpress har gjennom mange år vært en fast designpartner for organisasjonen.

Medlemslagene er spredt over hele landet fra Lakselv og Kongsfjordelva i nord, til Mandalselva og Otra i sør. Gjennom medlemslagene representerer Norske Lakseelver omlag 7000 fiskerettshavere. Det utgjør ca 70 % av alle rettighetshavere til laksevassdrag i Norge.

Norske Lakseelver er næringsorganisasjon for rettighetshavere (og forpaktende foreninger) til fiske i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye.

Villaksen kommer under påvirkning fra en rekke faktorer som elveeierne ikke har mulighet eller myndighet til å påvirke direkte. En rekke viktige samfunnsinteresser, som for eksempel kraftproduksjon, lakseoppdrett og mineralutvinning, har i dag negative konsekvenser for villaksens livsbetingelser.

Millimeterpress har gjennom mange år vært en fast designpartner for organisasjonen.

Nettløsningen for Norske Lakseelver gir detaljert informasjon om hvert enkelt vassdrag.