Norske Lakseelver

Norske Lakseelver representerer fiskerettshavere og elveeierlag i over 90 lakseførende vassdrag. Millimeterpress har gjennom mange år vært en fast designpartner for organisasjonen.

Medlemslagene er spredt over hele landet fra Lakselv og Kongsfjordelva i nord, til Mandalselva og Otra i sør. Gjennom medlemslagene representerer Norske Lakseelver omlag 7000 fiskerettshavere. Det utgjør ca 70 % av alle rettighetshavere til laksevassdrag i Norge.

Norske Lakseelver er næringsorganisasjon for rettighetshavere (og forpaktende foreninger) til fiske i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye.

Villaksen kommer under påvirkning fra en rekke faktorer som elveeierne ikke har mulighet eller myndighet til å påvirke direkte. En rekke viktige samfunnsinteresser, som for eksempel kraftproduksjon, lakseoppdrett og mineralutvinning, har i dag negative konsekvenser for villaksens livsbetingelser.

Millimeterpress har gjennom mange år vært en fast designpartner for organisasjonen.

Nettløsningen for Norske Lakseelver gir detaljert informasjon om hvert enkelt vassdrag.
Flere historier
Ensjøbyen: Fra bilby til urbant nabolag