Opphavsrett

Millimeterpress sine leveranser er regulert av Åndsverksloven, der annet ikke er avtalt. Våre oppdragsgivere har ikke rett til å bruke vår leveranse – inklusive åndsverk levert av våre undeleverandører – ut over det avtalte formålet i de spesifikke tilbudene, med mindre annet er særskilt avtalt. Dette gjelder foto, video, tekst, illustrasjoner og visuelle profiler – herunder fargepaletter, logoer, ikoner og alle andre visuelle elementer utviklet for det spesifikke oppdraget.

Våre oppdragsgivere kan ikke selge, gi bort eller videreutvikle våre produkter uten særskilt avtale. Dersom våre oppdragsgivere ønsker fri bruk av våre produkter, herunder maler og originaldokumenter, skal dette avtales særskilt.

 

Ved kjøp av åndsverk gjelder følgende vedrørende bruksrett:

01. Tekst

Der annet ikke er avtalt står Millimeterpress / Millimeterpress sine oppdragsgivere fritt til å publisere, bruke, gjenbruke og selge tekst som leveres ihht. det avtalte formålet, i alle kanaler og sammenhenger. Herunder kan Millimeterpress / Millimeterpress sine oppdragsgivere redigere, forkorte eller bruke utdrag av teksten.
Millimeterpress / Millimeterpress sine oppdragsgivere skal vise aktsomhet ved gjengivelse og kan ikke endre teksten til å være i strid med eller videreformidle annet enn det som opprinnelig er ment av opphavsmannen, eller på noen måte bruke teksten på en måte som krenker opphavsmannen.
Opphavsmann skal krediteres der teksten brukes signert/med byline.
Med mindre annet er avtalt kan Opphavsmannen fritt bruke utarbeidet tekst i egen markedsføring, som feks som arbeidsprøver på egne hjemmesider, men aldri før tekst er publisert til opprinnelig formål. Opphavsmann kan ikke selge / gi bort tekst som er bestilt av Millimeterpress, uten forutgående avtale om dette.

02. Foto

Der annet ikke er avtalt står Millimeterpress / Millimeterpress sine oppdragsgivere fritt til å publisere, bruke, gjenbruke og selge foto som leveres ihht. bestillingene som gjøres, i alle kanaler og sammenhenger. Millimeterpress / Millimeterpress sine oppdragsgivere skal kunne beskjære, fargekorrigere og gjøre alle andre endringer de måtte finne formålstjenlige, herunder bruke fotos / deler av fotos i sammenstillinger med andre fotos eller grafiske elementer.

Millimeterpress / Millimeterpress sine oppdragsgivere skal vise aktsomhet ved gjengivelse og ikke på noen måte bruke fotos på en måte som krenker opphavsmannen.

Opphavsmann skal krediteres der teksten brukes signert/med byline.

Med mindre annet er avtalt kan Opphavsmannen fritt bruke/publisere fotos tatt til det spesifikke oppdraget i egen markedsføring, som feks som arbeidsprøver på egne hjemmesider, sosiale medier etc, men aldri før fotos er publisert til opprinnelig formål. Opphavsmann kan ikke selge / gi bort fotos som er bestilt av Millimeterpress, uten forutgående avtale om dette.

03. Video og film

Der annet ikke er avtalt står Millimeterpress / Millimeterpress sine oppdragsgivere fritt til å publisere, bruke, gjenbruke og selge video/film som leveres ihht bestillingene som gjøres, i alle kanaler og sammenhenger. Millimeterpress / Millimeterpress sine oppdragsgivere skal kunne fargekorrigere, klippe og gjøre alle andre endringer de måtte finne formålstjenlige, herunder bruke utdrag fra video og stillbilder fra video og viderebearbeide disse ubegrenset.

Millimeterpress / Millimeterpress sine oppdragsgivere skal vise aktsomhet ved gjengivelse og ikke på noen måte bruke video/film på en måte som krenker opphavsmannen.

Opphavsmann skal krediteres der video brukes signert/med byline.

Med mindre annet er avtalt Opphavsmannen kan fritt bruke/publisere video/film tatt til det spesifikke oppdraget i egen markedsføring, som feks som arbeidsprøver på egne hjemmesider, sosiale medier etc, men aldri før video/film er publisert til opprinnelig formål. Opphavsmann kan ikke selge / gi bort video/film som er bestilt av Millimeterpress, uten forutgående avtale om dette.

04. Illustrasjoner, logos etc.
Der annet ikke er avtalt står Millimeterpress / Millimeterpress sine oppdragsgivere fritt til å publisere, bruke, gjenbruke og selge illustrasjoner/logos etc som leveres ihht bestillingene som gjøres, i alle kanaler og sammenhenger. Millimeterpress / Millimeterpress sine oppdragsgivere skal kunne beskjære, fargekorrigere og gjøre alle andre endringer de måtte finne formålstjenlige, herunder bruke angjeldene åndsverk i sammenstillinger med grafiske/visuelle elementer.

 

Millimeterpress / Millimeterpress sine oppdragsgivere skal vise aktsomhet ved gjengivelse og ikke på noen måte bruke illustrasjoner på en måte som krenker opphavsmannen.

Opphavsmann skal krediteres der illustrasjone brukes signert/med byline.

Med mindre annet er avtalt kan Opphavsmannen fritt bruke/publisere illustrasjonen utarbeidet til det spesifikke oppdraget i egen markedsføring, som feks som arbeidsprøver på egne hjemmesider, sosiale medier etc, men aldri før illustrasjon er publisert til opprinnelig formål. Opphavsmann kan ikke selge / gi bort illustrasjoner som er bestilt av Millimeterpress, uten forutgående avtale om dette.

Norsk (bokmål)